تحویل سفارش

کالا پس از طی کردن مراحل ثبت و کامل شدن مرحله پرداخت در اولین روز کاری ارسال شده و کد مرسوله به شماره همراه ثبت شده ارسال میشود . شما قادر خواهید بود با انتخاب گزینه پرداخت در محل در زمان ثبت کالا , پس از تحویل گرفتن کالا وجه کالا را به پستچی پرداخت کنید .